Spis treści

Zasluzony reprezentantW Komprachcicach odbyło się w dniach 8-10.10.2021r zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej. Poniżej przedstawiamy (oryginał Zobacz)

DSC06096 2 980x735Protokół z VIII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego członków Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej. Komprachcice, 08.10.2021 godz. 19.00 – 22.00

W części wstępnej spotkania z udziałem członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości miały miejsca wystąpienia:

  1. Prezesa Zygfryda Kuchty – powitanie członków  Stowarzyszenia, zaproszonych gości i wręczenie okolicznościowych pamiątek. 
  • Zaproszony gość – Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka, przedstawił historię miasta i gminy Komprachcice ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wychowania fizycznego i sportu na poziomie szkolnym i klubowym. Wyraził ogromne zadowolenie z organizacji na terenie Komprachcic  Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które będzie ważnym wydarzeniem, zapisanym  w historii tego miasta.
  • Szczególnie okazałą była uroczystość nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia

 p. Andrzejowi Kraśnickiemu – wieloletniemu Prezesowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, aktualnemu Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W laudacji Prezes Zygfryd Kuchta podkreślił wybitne zasługi nominowanego dla rozwoju światowej i polskiej piłki ręcznej oraz  aktywną rolę w powołaniu do życia i wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.

Zjazd VIII 1Zjazd VIII 2Komprachcice, 09.10.2021 godz. 10.00 – 13.00

I.  Prezes Zygfryd Kuchta, z uwagi na brak wymaganej statutem większości obecnych członków, ogłosił początek obrad w II terminie o godzinie 10.15. Walne Zgromadzenie, w drugim terminie, otworzył Prezes Stowarzyszenia Zygfryd Kuchta.

1.    Powitał zaproszonych gości oraz obecnych członków Stowarzyszenia.

  • Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia, którzy w mijającej kadencji władz odeszli z naszego grona (K. Mieleszczuk, H. Rozmiarek, J. Cieślak). 
  • Przedstawił nowych członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali akceptację ustępującego Zarządu – członkowie zwyczajni: Jerzy Ciepliński, Agnieszka Jochymek (przywrócenie członkostwa) – członkowie wspierający: Edward Prus, Ryszard Konfisz, Piotr Łuszcz, Sylwester Tomaszewski.
  • Z upoważnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego Prezes Honorowy Janusz Czerwiński udekorował członka Stowarzyszenia Piotra Cieślę Medalem PKOL za pracę na rzecz ruchu olimpijskiego.

Następnie ustępujący Prezes zaproponował kandydatów na Przewodniczącego  i Sekretarza Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, po uzyskaniu zgody zainteresowanych przyjęto na Przewodniczącego Zgromadzenia – Jana Prześlakiewicza a na Sekretarza  Piotra Czaczkę. 

II. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zaproponował kandydatów do Komisji Wyborczej, która będzie miała również w zakresie obowiązków sprawy komisji mandatowo- skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Kandydaci zgłoszeni przez Przewodniczącego: Zofia Figas, Andrzej Sokołowski i Jan Węglarz potwierdzili gotowość wyborów do Komisji Wyborczej. Wobec braku innych zgłoszeń, w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie sprzeciwu została wybrana Komisja Wyborcza w składzie:

– Zofia Figas – Przewodnicząca – Andrzej Sokołowski – członek – Jan Węglarz – członek 

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zebranym członkom Stowarzyszenia:

  1. Regulamin obrad (w załączeniu)
  2. Porządek obrad (w załączeniu)
  3. Regulamin obrad (w załączeniu)

Wszystkie te dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

III. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia – Ustępujący Prezes Zygfryd Kuchta:

W swoim wystąpieniu podkreślił sens działania  Stowarzyszenia oraz pozycję w stosunku do ZPRP. Dobra współpraca ze Związkiem owocowała udostępnieniem lokalu dla Stowarzyszenia w siedzibie ZPRP, który dobrze spełnia rolę biura i wizytówki Stowarzyszenia. Związek wsparł nas również finansowo, na działalność statutowa, wpłatą 10 000 zł. Prezes omówił ostatnie lata działalności 

w trudnym okresie pandemii i trudności w zwołaniu Walnego Zgromadzenia w roku 2020 i 2021. Ostatecznie ciągłe kontakty z członkami Stowarzyszenia doprowadziły do ustalenia, w miarę dogodnego, terminu i miejsca Zgromadzenia. Wartym zauważenie jest obecność w Zarządzie ZPRP trzech członków naszego Stowarzyszenia. Niestety zostały zawieszone zaawansowane już rozmowy z władzami Kępna w sprawie organizacji „Galerii Sław” oraz z  Rektorem Wyższej Szkoły Więziennictwa w sprawie wykorzystania bazy socjano – szkoleniowej w Kaliszu/Szczypiornie. Nowy Zarząd winien podjąć starania o wznowienie i finalizacje rozmów w sprawie współpracy z tymi podmiotami. Prezes zwrócił uwagę na konieczność obecności naszych członków w formie oficjalnych gości na   różnych imprezach propagujących naszą dyscyplinę sportu. Przypomniano o możliwości korzystania z puli bezpłatnych biletów na mecze z udziałem naszych reprezentacji. Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem dokonał weryfikacji członkostwa. 40 osób, które podpisały deklarację członkostwa zostały poinformowane o nie respektowaniu Statutu (brak uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) co skutkuje zawieszeniem w prawach członka zwyczajnego. Jedna osoba (Agnieszka Jochymek) odwołała się od tej decyzji i została przez Zarząd Stowarzyszenia przywrócona w prawach członka. Prezes podziękował członkom wspierającym za zasilanie konta finansowego co umożliwia realizację celów i zadań zawartych w statucie Stowarzyszenia.

IV. Informacja  o stanie finansowym Stowarzyszenia – skarbnik Agnieszka Kaja – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lech

Skarbnik Stowarzyszenia przedstawiła stan finansowy Stowarzyszenia – wpłaty (składki członkowskie, członków wspierających i darowizny)  oraz niezbędne wydatki akceptowane przez Zarząd. Stan konta ze względu na składki członkowskie i wpłaty członków wspierających utrzymuje się na podobnym poziomie (25 000 zł.) Należy zwrócić uwagę na większą systematyczność dokonywania wpłat członkowskich.