Aby założyć Klub Sportowy piłki ręcznej (stowarzyszeniekultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej), w tym także Uczniowski Klub Sportowy należy:
Zebrać 15 osób dorosłych (zob.niżej wyjątek, gdy prowadzimy działalność gospodarczą) chętnych do założenia Klubu, które na zebraniu założycielskim powołają Komitet Założycielski oraz uchwalą Statut Klubu. 
Następnie, w celu rejestracji Klubu niżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Wojewody Opolskiego lub w Starostwie Powiatowym (lub Urzędzie Miasta), można przesłać pocztą (wkrótce elektroniczną)
-      Wniosek Komitetu Założycielskiego skierowany do starosty o wpis do ewidencji,
-      Listę założycieli (co najmniej 15 dorosłych osób: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL),
-      Listę obecności na zebraniu założycielskim (wraz z własnoręcznymi podpisami osób obecnych),
-      Skład Komitetu Założycielskiego Klubu (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
-      Protokół z zebrania założycielskiego
-      Protokół wyboru Komitetu Założycielskiego
-      3 egzemplarze statutu.

Kiedy klub zostanie już zarejestrowany czeka nas kolejne posiedzenie członków klubu, na którym wybrane zostaną jego władze. Następnie trzeba poinformować Starostwo o składzie zarządu klubu i dołączyć protokół z walnego zebrania.

Na koniec zostaje wystąpienie do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON i do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP (bezpłatnie) oraz założenie konta bankowego.

Klub sportowy może prowadzić też osoba fizyczna jako działalność gospodarczą. – Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.173.1807). Wtedy należy zgłosić założenie działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, założyć konto, wystąpić o NIP i REGON i zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej w ZUS-ie. 

Klub jako Uczniowski Klub Sportowy – działający w oparciu o „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U.04.102.1055 ) procedura opisana powyżej