Aby założyć Klub Sportowy piłki ręcznej (stowarzyszeniekultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej), w tym także Uczniowski Klub Sportowy należy:
Zebrać 15 osób dorosłych (zob.niżej wyjątek, gdy prowadzimy działalność gospodarczą) chętnych do założenia Klubu, które na zebraniu założycielskim powołają Komitet Założycielski oraz uchwalą Statut Klubu. 
Następnie, w celu rejestracji Klubu niżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Wojewody Opolskiego lub w Starostwie Powiatowym (lub Urzędzie Miasta), można przesłać pocztą (wkrótce elektroniczną)
-      Wniosek Komitetu Założycielskiego skierowany do starosty o wpis do ewidencji,
-      Listę założycieli (co najmniej 15 dorosłych osób: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL),
-      Listę obecności na zebraniu założycielskim (wraz z własnoręcznymi podpisami osób obecnych),
-      Skład Komitetu Założycielskiego Klubu (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
-      Protokół z zebrania założycielskiego
-      Protokół wyboru Komitetu Założycielskiego
-      3 egzemplarze statutu.

Kiedy klub zostanie już zarejestrowany czeka nas kolejne posiedzenie członków klubu, na którym wybrane zostaną jego władze. Następnie trzeba poinformować Starostwo o składzie zarządu klubu i dołączyć protokół z walnego zebrania.

Na koniec zostaje wystąpienie do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON i do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP (bezpłatnie) oraz założenie konta bankowego.

Klub sportowy może prowadzić też osoba fizyczna jako działalność gospodarczą. – Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.173.1807). Wtedy należy zgłosić założenie działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, założyć konto, wystąpić o NIP i REGON i zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej w ZUS-ie. 

Klub jako Uczniowski Klub Sportowy – działający w oparciu o „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U.04.102.1055 ) procedura opisana powyżej

Klub jako stowarzyszenie. Wniosek rejestracyjny Pobierz  Wypełnij wniosek i sporządź załączniki (statut i uchwały o powołaniu stowarzyszenia, o wyborze komitetu założycielskiego, zarządu i komisji rewizyjnej). Wniosek złóż w KRS (bezpłatny). Procedura rejestracyjna trwała do niedawna ok. miesiąc.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Klub rejestrowany w urzędzie

Najpierw trzeba ustalić oficjalnych założycieli klubu (klub może prowadzić także jedna osoba czytaj niżej) i spisać listę z ich danymi. Na zebraniu założycielskim należy sporządzić protokół zebrania, spisać listę obecności członków klubu i napisać projekt statutu (warto skonsultować z prawnikiem)

Kolejny krok to wycieczka do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta z wnioskiem o rejestrację klubu. Do tego potrzebne będą następujące dokumenty:  lista założycieli klubu, protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności i do zatwierdzenia przez Starostwo nasz projekt statutu klubu .

Kiedy klub zostanie już zarejestrowany czeka nas kolejne posiedzenie członków klubu, na którym wybrane zostaną jego władze. Następnie trzeba poinformować Starostwo o składzie zarządu klubu i dołączyć protokół z walnego zebrania.

Na koniec zostaje wystąpienie do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON i do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP (bezpłatnie) oraz założenie konta bankowego.

Klub sportowy może prowadzić też osoba fizyczna jako działalność gospodarczą. – Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.173.1807). Wtedy należy zgłosić założenie działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, założyć konto, wystąpić o NIP i REGON i zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej w ZUS-ie. 

Klub jako Uczniowski Klub Sportowy – działający w oparciu o „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U.04.102.1055 ) procedura opisana powyżej. Do rejestracji UKS-u niezbędnych jest 15 założycieli. Wynika to z przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach, a nie z ustawy o kulturze fizycznej. Przy czym te 15 osób musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Muszą być to zatem osoby pełnoletnie.

Organ rejestrowy

Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez wojewodów właściwych ze względu na siedzibę klubów.

Do wojewody zatem należy dostarczyć:

 • wniosek o rejestrację uczniowskiego klubu sportowego,
 • listę założycieli uks-u,
 • listę obecności na zebraniu założycielskim,
 • protokół z zebrania założycielskiego,
 • statut.

Po złożeniu takich dokumentów następuje rejestracja uczniowskiego klubu sportowego. Klub taki z chwila wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną. Staje się zatem niezależnym podmiotem praw i obowiązków.

 

Zakładając klub sportowy można liczyć na pomoc finansową lub sprzętową ze strony Ministerstwa Sportu oraz Stowarzyszeń Sportowych lub okręgowych Związków. Klub musi jednak spełniać odpowiednie warunki (pierwszeństwo mają Uczniowskie Kluby Sportowe) i wystąpić z prośbą o dotacje doDepartamentu Sportu Powszechnego w Ministerstwie Sportu.

Z chwilą skompletowania drużyny (ufamy, że piłki ręcznej z naszego regionu) warto zgłosić się do regularnych rozgrywek poprzez nasz związek (do OZPR nadesłać listę zawodniczek, zawodników). Mecze piłki ręcznej rozgrywa się w halach, które przechodzą weryfikację.

Prowadzenie klubu wiąże się z wydatkami. Wyrobienie tzw. kart zawodniczek (zawodników), badania lekarskie, zgłoszenie do rozgrywek to symboliczny koszt w porównaniu do wyposażenia hali, sprzętu i strojów, przejazdów oraz opłat dla sędziów, gdy mecze rozgrywamy jako gospodarz.

Zebrał zainspirowany zapytaniem potencjalnych założycieli nowego klubu KH