Informacje dla klubów dotyczące członkowstwa w Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Formalności związane z wnioskiem o uzyskania członkostwa zwyczajnego ZPRP

1.   Należy wypełnić i przesłać deklarację członkowską (na str. www.zprp.pl w zakładce „Przepisy” poz. „Sprawy członkowskie” znajduje się link do deklaracji) na adres Związku Piłki Ręcznej w Polsce ul. Puławska 300, 02 – 819 Warszawa, przy czym deklaracja musi spełniać poniższe warunki:

a)   być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami, zgodnie z instrukcją,

b)   bezwzględnie wskazać w rubryce „Informacje o drużynach biorących udział
w poszczególnych klasach rozgrywkowych” co najmniej jedną drużynę, która będzie
w nich uczestniczyć w najbliższym sezonie rozgrywkowym rozpoczynającym się po dniu złożeniu deklaracji (patrz poniżej: informacja dodatkowa),   

c)   być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji, zgodnie z zapisami statutu ubiegającego się o członkostwo.

2.   Do deklaracji członkowskiej należy bezwzględnie załączyć:

1)   informację o posiadaniu osobowości prawnej, najczęściej będzie to wypis
z rejestru prowadzonego przez starostę lub wypis z KRS;

2)   potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 100 zł tytułem członkostwa zwyczajnego w ZPRP - opłatę należy uiścić na konto bankowe wskazane na stronie www.zprp.pl
w zakładce „kontakt”;

3)   ostatnią, ujednoliconą wersję statutu (dotyczy klubów, które nie podlegają wpisowi do KRS).

Informacja dodatkowa

Statut ZPRP określa, że klub będący członkiem ZPRP ma obowiązek posiadania co najmniej jednej drużyny  uczestniczącej w organizowanych przez niego rozgrywkach mistrzowskich. Zalicza się do nich Mistrzostwa Polski i rozgrywki Pucharu Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i na wszystkich ich szczeblach, włącznie z rozgrywkami wojewódzkimi, których wyłącznym organizatorem jest ZPRP, a które są przeprowadzane w jego imieniu i na jego zlecenie przez upoważnione podmioty (zasadniczo przez Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej).

Członkiem zwyczajnym staje się z momentem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce.